Your browser does not support JavaScript!

Course Detail

數據載入中...
課程單元表
綠建築境外版推廣講習會-北部場
上課時間 課程內容 主講人 主持人
13:00-13:30  報到     
13:30-13:40  執行單位報告     
13:40-14:10  綠建築與永續智慧社區推動策略  徐虎嘯副研究員   
14:10-15:00  「2019綠建築評估手冊」-舊建築改善類(RN)及案例說明  黃瑞隆教授   
15:00-15:10  休息     
15:10-16:00  「2019綠建築評估手冊」-廠房類(GF)及案例說明  張又升教授   
16:00-16:10  休息     
16:10-17:00  「2019綠建築評估手冊」-境外版(OS)及案例說明  林子平教授   
17:00  結束     
學習能力分析
以下的九宮格圖會顯示本課程 所能培養的能力數值